Adsbox

Adsbox là một sản phẩm của Silicon Straits Saigon. Giúp quản lý nội dung trình chiếu trên các màn hình Tivi tại cửa hàng thuộc một chuỗi từ bất cứ nơi đâu.

Sản phẩm giúp người dùng thiết lập kế hoạch, thời gian và tần suất hiển thị các video, hình ảnh trên từng màn hình TV tại cửa hàng bằng một thiết bị gắn vào mỗi màn hình.

Tôi tham gia dự án với vai trò là UX Designer và Frontend, mục đích nhằm cài thiện lại giao diện và luồng sử dụng cũ.

Các tính năng chính trong sản phẩm

Quản lý media

Media là các tập tin hình ảnh, video được tải lên với mục đích sử dụng cho Nhóm media.

Dashboard

Nhóm media

Tổng hợp các package với thời gian trình chiếu tùy chỉnh ( độ dài, tần suất , thứ tự ). Nhóm media có 2 dạng là: Chạy nền và Popup _ Chạy nền: là các package chạy theo thứ tự sắp xếp, lần lượt. _ Popup: là các package chạy theo tần suất thời gian, thứ tự ưu tiên hiển thị hơn các package chạy nền.

Dashboard

Báo cáo

Báo cáo thống kế lần sử dụng cho các package

Dashboard

Prototype

Xem chi tiết prototype tại đây: Adsbox Prototype


About me | Quy Pham

A digital product designer, enthuse about learning new stuffs then apply into solving actual problems. Moreover, i'm also running a flatform product for buying and selling crafts, handmade stuffs.